§1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.mapazdrapkatatr.pl, zwanym dalej sklepem.
 2. Sklep internetowy MapaZdrapkaTatr.pl prowadzony jest przez działalność gospodarczą:
  GIP Fashion Piotr Gustalik
  Radomsko 97-500
  ul. Sienkiewicza 20
  NIP: 7721562080
  REGON: 100431062 ,zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, o którym mowa w ust. 1, Klient (Kupujący) potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, który akceptuje.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2
Warunki użytkowania

 1. Klientem (Kupującym) w sklepie może być osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w sklepie.
 2. Produktem jest dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W ramach sklepu, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na możliwości zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (Usługa Elektroniczna) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożonego Zamówienia za pomocą odpowiedniego formularza w sklepie internetowy lub też bezpośrednio telefonicznie / mailowo.
 5. Informacje zawarte w serwisie http://www.mapazdrapkatatr.pl/ stanowią zaproszenie do złożenia przez potencjalnego Klienta oferty zakupu towarów widocznych na stronie internetowej sklepu. Oznaczenie towarów, jak i ich ceny, w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą, gdy Kupujący otrzyma informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji ze wskazaniem ceny Produktu oraz przewidywanego terminu dostawy Produktu do Kupującego.

§3
Reklamacje

 1. Kupujący będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu jeżeli nie zbadał rzeczy przy jej odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odebraniu towaru.
 2. Wobec Kupującego będącego Konsumentem, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną (rękojmia) określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane po otrzymaniu drogą mailową szczegółowego opisu niezgodności towaru z umową wraz z dokumentacją fotograficzną zgłaszanej wady.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§4
Płatności

 1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Za zamówione Produkty można zapłacić:
  1. Płatność za pobraniem - zapłata następuje w momencie odbioru towaru dostarczonego przez kuriera.
  2. Płatność Online (Dotpay) – płatności bezpośrednie, wykorzystując swoje konto bankowe lub też kartę płatniczą, możesz zapłacić natychmiastowo za zamówione produkty. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest GIP Fashion Piotr Gustalik
  Radomsko 97-500
  ul. Sienkiewicza 20
  NIP: 7721562080
  REGON: 100431062, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą sklepu internetowego.
 2. Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża tym samym zgodę, że jego dane osobowe, wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy (Administratora).

§6
Zwrot towaru

 1. Kupujący w sklepie mapazdrapkatatr.pl, będący Konsumentem, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić odzawartej umowy bez podawania przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą objęcia towaru będącego przedmiotem umowy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż kurier/przewoźnik (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 r. poz. 827).
 2. Wskazane w ust. 1 prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Aby skorzystać z prawa zwrotu w trybie opisanym w ust. 1. należy przed upływem ustawowego terminu 14 dni złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie pisma na adres email: kontakt@mapazdrapkatatr.pl.
 4. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru nieużywanego. Zwrot powinien nastąpić w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
 5. Kupujący z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru.
 6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, czyli np. odesłania go do siedziby Sprzedającego.
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Kupującemu, zwrot nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego - licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu towaru. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru.

§7
Procedura składania zamówień

 1. Kupujący w celu zamówienia produktu, wypełnia formularz zakupu znajdujący się w dolnej części sklepu internetowego lub pod adresem www.mapazdrapkatatr.pl/zakup
 2. Kupujący w formularzu zamówień podaje swoje dane osobowe oraz niezbędnę informacje do realizacji zamówienia.
 3. Po poprawnym wypełnieniu formularza kupujący naciska przycisk "Zamów teraz"
 4. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 5. Zamówienia złożone w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
 3. Sprzedawca, wykonuje swoje prawa i obowiązki z należytą starannością, odpowiednią od zawodowego charakteru prowadzonej działalności, nie ponosząc odpowiedzialności za:
  1. Przerwy w korzystaniu z usług Sklepu zaistniałe z przyczyn technologicznych (a zwłaszcza: konserwacja systemu lub wymiana sprzętu komputerowego) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
  2. Usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez osoby trzecie lub Kupującego.
  3. Bezprawne ingerencje osób trzecich w procedurę składania Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2018 r.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password